TIMSS

Trends in International Mathematics and Science Study


Startsiden | Om TIMSS | TIMSS 1995 | TIMSS 2003 | TIMSS 2007 | TIMSS Advanced 2008 | TIMSS 2011 | Publikasjoner | Oppgaver | Spørreskjema | Lenker | English

TIMSS 2007: Tegn til bedring?

Kortrapporten som er utarbeidet på bakgrunn av resultatene fra TIMSS 2007, viser en klar framgang i norske elevers prestasjoner i matematikk for både 4. og 8. trinn. I naturfag er det framgang for 4. trinn, men tilbakegang for 8. trinn.

Dette er første gang en internasjonal undersøkelse kan dokumentere framgang i norske elevers prestasjoner i realfag!

Som en mulig forklaring på den positive utviklingen, pekes det i kortrapporten på tre faktorer:

  1. Større fokus på kunnskap – noe som for eksempel gjenspeiles i Kunnskapsløftets kompetansemål for de ulike klassetrinn, i vektleggingen av grunnleggende ferdigheter i blant annet matematikk, og i utvidelsen av timetallet i matematikk og naturfag på barnetrinnet.
  2. Mer systematikk i læringsarbeidet i norsk skole – tettere oppfølging av elevenes lekser og større vekt på vurdering som en følge av innføringen av et nasjonalt vurderingssystem (nasjonale prøver).
  3. Flere lærere deltar på fagrelevante etterutdanningskurs.

Selv om det er gledelig at TIMSS 2007 viser en positiv utvikling i norske elevers prestasjoner i realfag, ligger Norge fremdeles klart under det internasjonale skalerte gjennomsnittet for matematikk og naturfag både på 4. og 8. trinn. Norsk skole har derfor fremdeles store utfordringer.

Noen av disse utfordringene drøftes mer grundig i boka om TIMSS 2007. Både boka og en kortrapport fra undersøkelsen er tilgjengelig på våre nettsider for nedlasting. Analysene relateres også til aktuell nasjonal og internasjonal skole- og klasseromsforskning.